Een leerlingenraad:

Onze school heeft een leerlingenraad (12 vertegenwoordigers uit alle leerjaren van de lagere school). Binnen de vergadering zijn er taken verdeeld: schepen van milieu, schepen van conflicten, schepen van sport, Er is een maandelijkse bijeenkomst. We proberen kleine maar concrete acties te realiseren. (meer groen op de speelplaats, muziek tijdens de speeltijd, oplossingen zoeken voor voetbalprobleem, ... 

 

Een klassenraad:

Het leerkrachtenteam (derde graad LS) met zorgcoördinator en directie. Ze komen jaarlijks samen om de beslissing over het uitreiken van de getuigschriften basisonderwijs.  

Een ouderraad:

Onze school heeft een erg geëngageerde ouderraad, die een vijftal keer per jaar samenkomt. Twee ouders uit de ouderraad vertegenwoordigen onze school ook in de schoolraad. Voorzitters: Dorinda Hoving en Pieter-Jan Derveaux

Een schoolraad:
In de schoolraad zetelen een afvaardiging van ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap samen met de directies en het schoolbestuur. Zij komen een viertal keer per schooljaar samen. De schoolraad adviseert het schoolbestuur over nieuwe projecten en overlegt met het schoolbestuur over bepaalde zaken (oa: schoolreglement, aanwending lestijden, buitenschoolse activiteiten, ...)

 

Pedagogische raad (personeelsvergadering)

In de pedagogische raad zetelen alle leerkrachten. Maandelijks komen ze samen om de pedagogische lijn van de school uit te zetten.