SAMEN NADENKEN: MOBILITEITSAFSPRAKEN EN MAATREGELEN

 

 • Om onze gewoontes op vlak van veilige en milieuvriendelijke verplaatsingen in stand te houden en bij te sturen wordt er regelmatig gewerkt rond dit thema. 
 • In de klas
 • Met de hele school
 • Leerlingenraad 
 • Personeelsvergadering
 • Werkgroep verkeer en mobiliteit
  • Bewaren van de link tussen gemeente – ouderraad – school + doorgeefluik naar het leerkrachtenteam. 
  • Zorgen dat alle projecten waaraan we deelnemen georganiseerd worden. En gedeeld worden met de leerkrachten (personeelsvergaderingen) en de ouders (Gimme).  
  • Zetten het belang van duurzame en veilige mobiliteit regelmatig ‘in the picture’.  
  • Komen samen om de mobiliteit op school te evalueren en te verbeteren aan de hand van uiteenlopende acties.  
 • Ouderraad
  • De ouderraad vergadert 5 keer per jaar op school. Hier is telkens ruimte om de verkeersveiligheid rondom de school samen te bespreken en oplossingen te bedenken (bv: gemachtigd opzichters – politie aan de schoolpoort). De ouderraad denkt ook mee na over acties met de school rond verkeersveiligheid en voert mee concrete activiteiten uit.
  • Organiseert o.a. mee de jaarlijkse Fluo-dag (bevorderen van de zichtbaarheid in het verkeer).
 • Verkeersouder
  • Lid van de ouderraad 
  • Lid van de Verkeersraad 
  • Lid van de werkgroep Verkeer en mobiliteit
  • Lid van de denktank
 • Denktank verkeer
 • Verkeersraad van de gemeente Oud-Heverlee
  • De verkeersraad is een door de gemeenteraad erkende raad die onafhankelijk advies uitbrengt. Deze raad heeft het bevorderen van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in de gemeente, via samenwerking en overleg met de gemeente, tot doel. Om deze doelstelling te bereiken brengt de verkeersraad op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur advies uit. 
  • Onze school heeft een afvaardiging vanuit de ouderraad in de verkeersraad. Deze ouder zetelt mee in de verkeersraad en brengt zo mee advies uit naar het gemeentebestuur + brengt de onderwerpen uit de verkeersraad op de ouderraden van de school.

 

MOBILITEITSAFSPRAKEN EN MAATREGELEN 2019-2020

 

Afspraken om de school te verlaten

 

 • Kinderen die alleen naar huis gaan moeten aan het begin van ieder schooljaar een toestemmingsformulier indienen.  
 • Indien er geen toestemming is van de ouders mogen kinderen de school niet alleen verlaten. 
 • Kinderen die zelfstandig naar huis gaan moet aan de schoolpoort klaarstaan om 15u30 (de leerkrachten houden dit mee in de gaten). Dit is ook de reden voor het extra belsignaal om 15u25. Op deze manier zijn we zeker dat er steeds een gemachtigd opzichter klaarstaat aan de verkeerslichten.  
 • De schoolpoort opent pas op het moment dat de gemachtigd opzichter klaarstaat aan de verkeerslichten.  

 

Afspraken brengen en ophalen van de kinderen

 

 

 Onze SCHOOLstraat

 

 • Vermits onze school is gelegen op een drukke verbindingsweg (Waversebaan) is het onmogelijk om een autovrije straat in te voeren.  
 • Wel hangt er aan het schoolhek een bord die automobilisten aanspoort om hun snelheid te matigen.  
 • Sinds dit jaar hangt er ook een grote banner aan het schoolhek om iedereen aan te moedigen om te voet of met de fiets naar school te komen. 

 

Gemachtigde opzichters aan de schoolpoort

 

 • Er staat steeds een vaste leerkracht aan de schoolpoort om ervoor te zorgen dat kinderen niet zonder toezicht de straat op kunnen lopen. 
  • Ochtend tussen 8u en 8u45 
  • Middag tussen 12u en 12u15 
  • Avond tussen 15u30 en 16u 
 • Er staat een leerkracht aan de verkeerslichten naast de school om kinderen en ouders veilig over te laten steken.
  • Ochtend tussen 8u30 en 8u45 
  • Avond tussen 15u30 en 15u45 

 Verplaatsing tijdens de schooluren (afspraken)

 

Bij uitstappen te voet: 

 •  doen alle kinderen en leerkrachten een fluohesje aan (iedere klas heeft een bak met fluohesjes voor hun klas) 
 • Zijn er steeds minimaal 2 begeleiders per klas.  
 • Wanneer er overgestoken dient te worden tijdens de uitstap neemt de leerkracht een hand-stopbordje mee.  
 • Bij kleuteruitstappen stappen kleuters steeds per twee (een kleuter van de 3e kleuterklas geeft een hand aan een kleuter van de 2e kleuterklas). 
 • Tijdens bosdagen (iedere woensdag) stappen de kleuters met de rode vlag vooraan. Het is verboden voor andere kleuters om voor de rode vlag te stappen. 
 • Bij sommige activiteiten worden ook oudere kinderen ingeschakeld om de kleuters mee te begeleiden (bijvoorbeeld: de kleuters van de derde kleuterklas worden begeleid door steeds een 8-tal kinderen van het 5e leerjaar wanneer ze naar de bibliotheek gaan – 3tal km)

Bij fietsuitstappen: 

 • Ouders worden steeds tijdig op de hoogte gebracht wanneer er een klasuitstap met de fiets wordt ingepland (via Gimme) 
 • Doen alle kinderen en leerkrachten een fluohesje aan (iedere klas heeft een bak met fluohesjes voor hun klas) 
 • De fietstocht gaat pas door als er voldoende begeleiders gevonden worden voor de uitstap. 
 • Minstens 3 begeleiders per klasgroep. 
 • Er wordt door de leerkrachten op toegezien dat er geen te grote ‘gaten’ in de fietsgroep zitten. 

 

Het STOP-principe

 

Op school wordt het STOP-principe zeker toegepast, maar het woord 'STOP-principe' werd pas dit jaar geïntegreerd op school (leerkrachtenteam en leerlingen). 

 

Noot: We willen dit jaar ook graag het STOP-principe bij de ouders inburgeren. 

 

Wat doen we reeds?

 

Autoluwe schooldagen

 • Omwille van de beperkte parkeermogelijkheden rond de school wordt er sterk ingezet om te voet of met de fiets te komen.  
 • In het begin van het schooljaar nemen we steeds deel aan de Strapdag en moedigen we kinderen, ouders en leerkrachten aan om naar school te strappen.  
 • Misschien kan er toch verder worden nagedacht om autoluwe schooldagen verder te promoten (werkgroep verkeer en mobiliteit - wordt opgepikt schooljaar 2020-2021)

 

Carpoolen

 

 • Voor sommige uitstappen wordt gebruik gemaakt van een carpoolsysteem  
  • Voorbeeld: Op het einde van ieder schooljaar gaan alle kleuters van de 3e kleuterklas een nachtje bij hun juf logeren. De kleuters worden via carpoolsysteem gebracht en opgehaald.  
 • Wanneer leerkrachten naar een bijscholing gaan is er steeds de gewoonte om in de eerste plaats het openbaar vervoer te nemen of om zoveel mogelijk te carpoolen.  

 

Fietsenstallingen 

 

 • Er is voldoende ruimte om fietsen te parkeren, maar soms wordt de ruimte niet optimaal benut door een tekort aan fietsenstallingen of vaste beugels.  
 • In mei 2019 werden 5 extra beugels geplaats om wat meer orde te scheppen.  
 • Dit jaar willen we dit verder evalueren en eventueel uitbreiden met 5 extra beugels.
 • Vanuit de leerlingenraad begin dit schooljaar is naar voren gekomen dat ook de kinderen erop willen toezien dat de fietsen mooi en correct geparkeerd worden.  
 • Op de eerste ouderraad dit jaar kwam ook naar voren dat fietskarren en bakfietsen soms de weg blokkeren (soms een reden om hun kind niet met de fiets te komen halen). In samenspraak werd beslist (en voorgelegd op de personeelsvergadering) dat we net buiten de schoolmuren een plek voorzien waar ouders hun fiets, fietskar en bakfiets kunnen parkeren om hun kinderen te brengen en op te halen. Dit project wordt nog verder uitgewerkt.  

 

Fietscontroles 

 

Binnen het project Sam de verkeersslang worden enkele fietscontroles uitgevoerd.  

De wijkagent en enkele ouders (politie) nemen deel aan dit project en begeleiden de leerkrachten en de kinderen bij het controleren van de veiligheid van hun fiets.  

Ook binnen het fietsexamen van het 6e leerjaar komt een fietscontrole aan bod. 

 

Zichtbaarheid 

 

We nemen als school deel aan het project Helm op Fluo top. Op deze manier worden de kinderen aangemoedigd en gemotiveerd om zichtbaar naar school te komen. De leerkrachten benadrukken het belang van zichtbaarheid in hun eigen klas.  

 

Investeringen 2020

 

Dankzij de subsidies die we dit jaar ontvingen van Provincie Vlaams-Brabant voor ons mobiliteitsproject op school kunnen we dit jaa investeren in:

 • 15 nieuwe loopfietsjes 
 • Een verkeersset voor de hele school
 • 5 extra steunbeugels voor de fietsenstallingen (onder voorbehoud)

 

Acties op onze school

Praktijkgerichte en verkeerseducatie op onze school

 

 

VBS HHOH

Waversebaan 81

3050 Oud-Heverlee

016/404458

Meld pestvermoeden
Meld pestvermoeden

WIJ BEWEGEN MEE!